logo katedry

Logo Politechniki Radomskiej

KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII (od 01.03.2012, poprzednio ZAKŁAD PEDAGOGIKI)

:: INFORMACJE OGÓLNE
    Katedra Pedagogiki i Psychologii od 1.03.1012 r. znajduje się w strukturze nowego Wydziału Filologii i Pedagogiki (poprzednio w strukturze Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej). Kształci Studentów z zakresu "Pedagogiki" w specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja wczesnoszkolna i informatyczna, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Doradztwo zawodowe i wspomagania rodziny.
   Realizowany kierunek studiów został powołany Uchwałą nr 121 / 2005 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 kwietnia 2005.
:: SYLWETKA ABSOLWENTA

   Absolwent "Pedagogiki" dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
   Absolwent ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
   Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w szkolnictwie, w placówkach oswiatowo-wychowawczych, rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, oraz w charakterze doradcy zawodowego.
   Przedstawione powyżej umiejętności i sprawności, kształtowane w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów są utrwalane i rozwijane:
  1. w czasie praktyk pedagogicznych i zawodowych;
  2. w ramach działalnosci Kół Naukowych: Wspierania Zdolnosci im. Janusza Korczaka, profilaktyki społecznej, zespół "R" oraz koła przedmiotowego doradztwa zawodowego i wspomagania rodziny;
  3. w ramach działalnosci wolontariatu studenckiego;
  4. w innych uczelniach Unii Europejskiej,  w ramach programu "Erazmus".
Student "Pedagogiki" posiada więc nie tylko wiedzę, ale także utrwalone w czasie zajęć praktycznych oraz wyćwiczone w trakcie podejmowania realnych działań w określonej rzeczywistości wychowawczej, umiejętności i sprawności pedagogiczne.
   Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów wyższych drugiego stopnia.


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P PRad --- Kontakt: empytlak@pr.radom.pl