logo katedry

Logo Politechniki Radomskiej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

(specjalność nauczycielska)

    Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo - merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela - wychowawcy w przedszkolu oraz w  szkole podstawowej, w klasach I - III.
 

Podstawowe miejsca pracy:
 • nauczyciel - wychowawca w placówkach przedszkolnych;
 • nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I - III.

Opiekun specjalności: dr Zbigniew Ostrach

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I INFORMATYCZNA

(specjalność nauczycielska, od roku 2012/13 nie ma naboru )

      Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo - merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela w  szkole podstawowej w klasach I - III oraz nauczyciela przedmiotów informatycznych w klasach I - VI.
 

Podstawowe miejsca pracy:
 • nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I - III,
 • nauczyciel przedmiotów informatycznych w klasach I - VI.

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

(z przygotowaniem pedagogicznym)


   Specjalność dla osób zainteresowanych rzecznictwem praw dziecka, pomocą dzieciom osieroconym, sprawowaniem opieki wspomagającej rozwój osoby oraz pracą, której celem jest stymulowanie rozwoju i zapobieganie sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży
.

Możliwe miejsce pracy:

 1. szkoły podstawowe, gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe (pedagog szkolny);
 2. pogotowia opiekuńcze;
 3. ośrodki szkolno-wychowawcze;
 4. internaty;
 5. rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze (po odbyciu dodatkowego szkolenia wynikającego z przepisów o rodzinach zastępczych);
 6. wioski dziecięce SOS;
 7. hospicja;
 8. świetlice w szkołach podstawowych i w gimnazjach;
 9. place i ośrodki zabaw dla dzieci;
 10. biura Rzecznika Praw Dziecka;
 11. ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej;
 12. organizacje charytatywne;
 13. stowarzyszenia dzieci i młodzieży.

Opiekun specjalności: dr Andrzej Gołębiowski

PROFILAKTYKA  SPOŁECZNA  I RESOCJALIZACJA

(z przygotowaniem pedagogicznym)


   Specjalność skierowana do osób chcących pracować z jednostkami, rodzinami, grupami społecznymi zagrożonymi patologią lub przejawiającymi jej symptomy, potrzebującymi różnorodnych form wsparcia profilaktycznego, bądź konkretnej pomocy psychopedagogicznej. 

Możliwe miejsca pracy:

 1. domy dziecka o charakterze socjalizacyjnym;
 2. zakłady wychowawcze;
 3. służby sądowe (np. kurator sądowy);
 4. areszty śledcze;
 5. zakłady karne;
 6. zakłady poprawcze;
 7. policyjne izby dziecka;
 8. pogotowia opiekuńcze;
 9. świetlice środowiskowe;
 10. świetlice terapeutyczne;
 11. kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą;
 12. schroniska dla nieletnich;
 13. młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej;
 14. młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 15. młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 16. pedagodzy ulicy.

Opiekun specjalności: dr Krzysztof Linowski

DORADZTWO  ZAWODOWE  I WSPOMAGANIE  RODZINY

(z przygotowaniem pedagogicznym)

    Celem kształcenia w/w specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania  zadań doradcy zawodowego oraz profesjonalnych działań wspomagających funkcjonowanie  rodzin.

Możliwe miejsca pracy:

 1. doradcy zawodowi w szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych;
 2. doradcy zawodowi i personalni w agencjach i placówkach doradztwa i pośrednictwa pracy;
 3. doradcy w studenckich biurach karier;
 4. specjaliści personalni w działach kadr;
 5. specjaliści w Urzędach Pracy i w innych instytucjach rynku pracy;
 6. doradcy zespołów realizujących projekty unijne związane z rozwojem zasobów ludzkich.

Opiekun specjalności: dr Dagmara Kowalik


 

 

Zasady kwalifikacji studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika na specjalności

Informacja o zasadach rekrutacji na specjalności [pobierz dokument PDF].© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P PRad --- Kontakt: empytlak@pr.radom.pl