logo katedry

Logo Politechniki Radomskiej

KOŁA NAUKOWE I PRZEDMIOTOWE

:: KOŁA NAUKOWE I PRZEDMIOTOWE W KATEDRZE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Koło naukowe "Wspieranie zdolności" im. Janusza Korczaka

Opiekun: dr Ewa Jakubiak-Zapalska

Koło naukowe "Zespół R"

Opiekun: mgr Dorota Zbroszczyk

Koło naukowe profilaktyki społecznej

Opiekun: dr Andrzej Gołębiowski

Koło przedmiotowe doradztwa zawodowego i wspomagania rodziny

Opiekun - dr Ewa Jakubiak - Zapalska

Zadaniem w/w kół jest:

 • korelacja treści nauczania
 • wypracowywanie i stosowanie w procesie dydaktycznym innowacyjnych metod kształcenia
 • praca badawczo naukowa
 • publicystka popularno - naukowa
 • aktywizacja studentów do współudziału w w/w działalności
:: KOŁO NAUKOWE "WSPIERANIE ZDOLNOŚCI" im. Janusza Korczaka

   Koło powstało w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w roku akademickim 2006/2007. Posiada status prawny, jako koło naukowe Uczelni. Opiekunem koła jest Pani dr Ewa Jakubiak - Zapalska.
Celem koła jest:

 • rozbudzanie zainteresowań dzieci ze szkół podstawowych Radomia wieloma obszarami wiedzy. Powyższy cel jest realizowany w procesie bezpośrednich spotkań dydaktycznych z uczniami oraz  w formie poznawczego spędzania czasu wolnego - wycieczki;
 • wspieranie zdolności młodzieży szkolnej poprzez szeroko pojętą stymulację do samokształcenia.

Pracę koła obrazują poniższe zdjęcia:

:: KOŁO NAUKOWE "ZESPÓŁ R"

W dniu 24 lutego 2011 r przy Zakładzie Pedagogiki Wydziału Nauczycielskiego (obecnie Katedra Pedagogiki i Psychologii) zostało utworzone Studenckie Koła Naukowe Resocjalizacji pod nazwą "Zespół R". Inicjatorką założenia Koła jest mgr Dorota Zbroszczyk. Członkami Koła są studenci pedagogiki o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna. W głosowaniu tajnym wybrano na kadencję do 30.09.2011r. Zarząd w osobach:

 • Przewodnicząca - Magdalena Gromak
 • Zastępca przewodniczącego - Marta Pietrasik
 • Sekretarz - Katrzyna Ziółek
 • Skarbnik - Magdalena Woźniak
Celem Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, popularyzacja pedagogiki resocjalizacyjnej jako dziedziny nauki oraz jej zastosowanie w środowisku lokalnym i w instytucjach zamkniętych oraz prowadzenie badań. Pierwszym zorganizowanym przedsięwzięciem związanym z działalnością Koła był wyjazd do Zakładu Karnego w Żytkowicach. Studenci mieli możliwość zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem placówki. Dzięki ogromnej cierpliwości i życzliwości zastępcy dyrektora zakładu i pracujących tam funkcjonariuszy udało się nam zwiedzić niemal cały budynek więzienia.:: SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA "ZESPÓŁ R" Z PRZEDSTAWICIELAMI UNICEF
    10 marca 2011 r. studenci II i III roku Politechniki Radomskiej kierunku pedagogika o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja będący członkami Naukowego Koła Resocjalizacyjnego pod nazwą "ZESPÓŁ R" wraz z opiekunem koła, Panią mgr Dorotą Zbroszczyk udali się na spotkanie z przedstawicielami Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Spotkanie to odbyło się w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu.

Podczas spotkania studenci zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Dowiedzieliśmy się, że jest to organizacja mająca globalny zakres działania, która ma na celu przede wszystkim pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji. Podczas wykładu prowadzonego przez Panie pracujące dla UNICEFU mieliśmy możliwość bliższego poznania charakteru takiej pracy, Panie ochoczo odpowiadały na pytania zgromadzonych i dzieliły się osobistymi doświadczeniami, jakie nabyły podczas podróży do krajów rozwijających się, w których dzieci potrzebują pomocy. Organizacja UNICEF nie pozostaje obojętna na problemy związane z kryzysem humanitarnym i organizuje akcje jak np. "Na ratunek dzieciom w Kongo", w której celem było zebranie funduszy na program ratowania zdrowia i życia najmłodszych mieszkańców wschodniego Kongo, gdzie co roku umiera pół miliona dzieci. Z głodu, na biegunkę, odrę, gruźlicę.

Ponadto w programie spotkania, oprócz prezentacji dotyczącej działalności organizacji znalazły się warsztaty poświęcone prawom dziecka. Studenci podzieleni na 7-osobowe grupy stworzyli plakaty mówiące o nadrzędnej roli przestrzegania podstawowych praw, które niestety przestrzegane nie są w krajach rozwijających się. Serdeczne podziękowania składamy przedstawicielkom Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, które zapoznały nas z funkcjonowaniem organizacji, pracownikom Kolegium Nauczycielskiemu, którzy umożliwili nam wzięcie udziału w spotkaniu, a także Pani opiekun koła resocjalizacyjnego "Zespół R"- Pani mgr Dorocie Zbroszczyk.

Fotografie wykonane w czasie warsztatów::: SPOTKANIE KOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ Z PRZEDSTAWICIELAMI UNICEF

     W dniu 10 marca 2011 roku w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu odbył się "Dzień UNICEF-u". Na zaproszenie mgr Iwony Zamkowskiej w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF wzięła udział grupa studentów Politechniki Radomskiej z Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej.

Studentki miały okazję wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji na temat działalności UNICEF na świecie, które były przeplatane osobistymi doświadczeniami pracowników Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Następnie odbyły się warsztaty poświęcone prawom dziecka, na których to studenci podzieleni na 7 - osobowe grupy przygotowywali plakaty propagujące prawa dzieci. Po zakończonej pracy każda z grup omawiała swój projekt i dzieliła się swoim refleksami na ten temat.

W imieniu KPS dziękuję Pani mgr Iwonie Zamkowskiej za zaproszenie do udziału w tym wykładzie i warsztatach.
Sekretarz Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej
Emilia Świgoń


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P PRad --- Kontakt: empytlak@pr.radom.pl